توضیحات پروژه

میلان گاز واحد صنعتی برتر کشور و دریافت تندیس زرین روز حمایت از صنایع کوچک